بخشنامه ها

فرم درخواست قطعات توسط نمایندگی / شعب

مدیریت محترم نمایندگی لطفا جهت هر گونه درخواست قطعات فرم پیوست را تکمیل و برای سازمان خدمات پس از فروش (تهران) ارسال نمایید.

فرم مشخصات برد معیوب تعویض شده

مدیریت محترم نمایندگی لطفا همراه برد معیوب تعویض شده فرم پیوست را تکمیل و به سازمان خدمات پس از فروش (تهران ) ارسال نمایید.

فرم لیست فاکتورهای ارسالی از نمایندگی

مدیریت محترم نمایندگی لطفا در پایان هر ماه فاکتور های ارسالی خود را به همراه لیست پیوست به سازمان خدمات پس از فروش (تهران) ارسال نمایید.
  صفحه 1 از 1 | [1]